image4 image1 image2 image3 image4
image5 image4 image6 image7 image8
image9 image10 image11 image4 image12

ATH logo

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy

Konferencja „Zarządzanie ryzykiem w transporcie”

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wydział Zarządzania i Transportu

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

oraz

Izba gospodarcza ubezpieczeń i obsługi ryzyka w warszawie

 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

w XXI Konferencji Naukowej z cyklu

„Europejski rynek ubezpieczeń A.D. 2018”

na temat

 Zarządzanie ryzykiem w transporcie

Konferencja odędzie się 25 października 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”

     


Katedra Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zorganizowała w dniach 9-11 maja 2018 r. X Jubileuszową Konferencję Naukową pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku, połączoną z obchodami Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki.  


Już po raz dziesiąty, teoretycy i praktycy zajmujący się szeroko pojętą tematyką zarządzania, spotkali się, aby dyskutować i wymieniać doświadczenia w zakresie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki, Honorowy Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej, prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński. Prof. Ryszard Barcik, w trakcie uroczystego otwarcia, powitał grono zaszczytnych gości, wśród których znaleźli się m. in. władze rektorskie ATH, oprócz JM Rektora ATH, również prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik, prorektor ds. nauki i finansów, prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk, prorektor ds. studenckich i kształcenia, władze dziekańskie Wydziału Zarządzania i Transportu ATH, rektorzy seniorzy: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska oraz prof. dr hab. Jerzy Rokita, dr h.c., Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, urzędujący rektor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, jak również profesorowie: prof. dr hab. Henryk Bieniok, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, prof. dr hab. inż. Lech Bukowski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, prof. PŚl. dr hab. inż. Henryk Dźwigoł, Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Feliks, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, prof. PŚ. dr hab. inż. Marek Roszak, Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań w Warszawie oraz prof. dr hab. Tadeusz Wawak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Konferencja zgromadziła również szerokie grono młodych pracowników nauki, reprezentujących różne ośrodki naukowo-dydaktyczne z kraju, przedstawicieli gospodarki, samorządu, jak również gości z zagranicy.


Obszary tematyczne konferencji koncentrowały się wokół: zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmian, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym, zarządzania ryzykiem, zarządzania logistycznego, zarządzania jakością, nowoczesnych metod zarządzania oraz przedsiębiorczości i innowacyjności. W trakcie dwóch dni zorganizowano trzy sesje plenarne oraz sesję plakatową. W trakcie jednej z sesji plenarnych obchodzony był Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Sesję poprowadził i przedstawił życiorys Jubilata prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Dźwigoł z Politechniki Śląskiej. Wykład jubileuszowy pt. „Profesor i studenci w świecie wartości” wygłosiła Pani prof. dr hab. Krystyna Lisiecka. Zgromadzeni goście życzyli Dostojnemu Jubilatowi zdrowia i dalszej pomyślności na kolejne lata życia.

Nauka, dyskusja, miłe towarzystwo, to atrybuty konferencji wymieniane najczęściej przez jej uczestników. Kolejna edycja konferencji odbędzie się za 2 lata – w 2020 roku.  

 

dr Marcin Jakubiec

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

 

Urodził się 4-ego lutego 1948 roku w Rychwałdku k/Żywca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1972 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga w specjalności metaloznawstwo i obróbka  cieplna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w nowo organizowanym Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, jako nauczyciel akademicki, gdzie awansował kolejno od stanowiska asystenta stażysty do adiunkta włącznie, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. Dwunastoletni okres pracy w Politechnice Śląskiej ukształtował początkową, naukową
i zawodową sylwetkę profesora Ryszarda Barcika jako nauczyciela akademickiego, o bogatym zasobie ugruntowanej wiedzy w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, materiałoznawstwa, technologii metali, krystalografii oraz metodyki badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych badań strukturalnych, metalograficznych, fizycznych i mechanicznych. W okresie tym rozpoczął również działalność naukową i dydaktyczną z elementów wiedzy o przepływach materiałów, które później stały się podstawą działalności naukowej z zakresu zarządzania logistycznego. Prof. Ryszard Barcik wniósł duży wkład pracy przy wdrażaniu nowej tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych oraz w projektowaniu stanowisk badawczych. Umiejętnie łączył działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną z rozwijaniem współpracy o charakterze technologicznym i ekspertyzowym z zakładami przemysłowymi wdrażającymi wyniki Jego prac. W 1973 roku odbył 6-cio miesięczny staż naukowy w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach ukierunkowany na pogłębienie wiedzy w zakresie rentgenografii strukturalnej i dyfrakcji elektronowej.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 roku broniąc pracę doktorską pt. „Wpływ modyfikowania i obróbki cieplnej na strukturę i własności średniostopowych chromowo-molibdenowych stali narzędziowych do pracy na gorąco”. Pracę tę oparł na badaniach między innymi w Hucie Baildon
w Katowicach.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych kontynuował prace związane z praktycznymi aspektami doboru i przepływów materiałowych na narzędzia do obróbki plastycznej metali. 1-go października 1984 r. w wyniku porozumienia stron został przeniesiony służbowo do Instytutu Mechaniczno-Konstrukcyjnego Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, gdzie pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Materiałowej.

Po zmianie miejsca pracy kontynuował badania naukowe związane
z kształtowaniem jakości mikrostruktury stali narzędziowych głównie poprzez modyfikację procesów krystalizacji pierwotnej dla podwyższenia trwałości narzędzi. Wyniki tych badań były przedmiotem opracowań technologicznych i wdrożeń wykonanych na konkretne zlecenia przemysłu. Prace zmierzające do zastosowania materiałów narzędziowych były prowadzone przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Metalurgii Żelaza, Fabryką Samochodów Małolitrażowych, Zakładami Elektrycznymi „Celma”, Walcownią Metali „Dziedzice”, Hutą Baildon oraz WSK „PZL Świdnik”. Badania te były wykonywane w ramach celu wdrożeniowego A.146 CPBR 2.4. dotyczącego „opracowania i wdrożenia antyimportowych materiałów narzędziowych oraz technologii wytwarzania narzędzi do przetwórstwa aluminium i jego stopów”, a także jako własne prace badawcze. Efektem tych ostatnich prac było wdrożenie w WSK „PZL Świdnik” modyfikowanych stali narzędziowych do pracy na gorąco i uzyskanie pięciokrotnego wzrostu trwałości matryc w stosunku do gatunków stali stosowanych do tej pracy. Ocena uzyskanych efektów znalazła wyraz w przyznaniu w 1990 roku Zespołowej Nagrody stopnia trzeciego za „opracowanie podstaw teoretycznych i technologii nowych stali o podwyższonej trwałości” przez Ministra Edukacji Narodowej.

Po przejściu do pracy w Politechnice Łódzkiej — Filia w Bielsku-Białej kontynuuje swoje zainteresowania naukowe i w szerokim zakresie wykorzystuje nabyte już doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. W latach 1990-1992 opracował koncepcję i był organizatorem Katedry Inżynierii Materiałowej w tej Uczelni, a następnie przez 2 lata pełnił obowiązki jej kierownika.

W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie „inżynieria materiałowa” po obronie na Politechnice Śląskiej kolokwium habilitacyjnego na temat „Oddziaływanie mikrostruktury stali WCLV i WLV na trwałość narzędzi do pracy na gorąco”. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego przeszedł do pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, gdzie objął kierownictwo, początkowo Katedry Towaroznawstwa, a obecnie Katedry Zarządzania, ponadto powierzono mu funkcję Prodziekana tego Wydziału. W 1996 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na w/w Wydziale. Od 1999 roku pełnił z mianowania funkcję Dziekana (organizatora), a od 2002 roku utworzył i został wybrany na Dziekana Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej, pełniąc tą funkcję do 2008 r.

W latach 2008-2012 był Członkiem Komisji ds. organizacyjnych i legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W 2009 roku przyjął Honorowe Członkostwo Business Center Club. Od 2010 roku jest Honorowym Członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Od chwili uzyskania stopnia doktora habilitowanego zainteresowania prof. R. Barcika koncentrowały się w dziedzinie zarządzania logistycznego i zarządzania jakością. W tym celu utworzył Zakład Logistyki i Jakości, w którym realizowane są badania z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach oraz zarządzania systemami jakości.

Dorobek naukowo-badawczy jaki osiągnął w całym akademickim okresie pracy obejmuje ponad 340 pozycji. Na dorobek ten składają się m. in.: 33 książki, 90 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 95 prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych oraz 76 prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki przemysłowej.

Osiągnięcia naukowe prof. Ryszarda Barcika można także powiększyć o udział w 35 komitetach i radach programowych krajowych konferencji i sympozjów naukowych.

Do powyższego dorobku można dołączyć również ponad 30 recenzji, w tym recenzję wniosku profesorskiego, 4 recenzje prac habilitacyjnych, 8 recenzji prac doktorskich oraz wiele recenzji książek, monografii, skryptów, artykułów i prac badawczych. Ponadto zrecenzował ponad 900 prac dyplomowych magisterskich, inżynierskich i licencjackich na kierunku „Zarządzanie i Marketing” i „Zarządzanie”.

W kształtowaniu naukowej i zawodowej sylwetki Profesora ważną rolę spełniły staże naukowe, szczególnie zagraniczne: University of Houston USA, Jackson State University USA MIT, Cambridge USA, Yale University USA.

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i obszarze zarządzania został wyróżniony 30-krotnie nagrodami J.M. Rektora Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w roku 2000 został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2001 roku otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi w dowód uznania wybitnego wkładu pracy na rzecz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, a w 2011 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W 2010, 2011, 2014, 2015 oraz 2016 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Indywidualną Stopnia Drugiego za Osiągnięcia Organizacyjne, jako rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W 2016 r. otrzymał odznakę Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Obok aktywności naukowo-badawczej prowadził systematycznie działalność na rzecz dydaktyki. Jednym ze szczególnych osiągnięć Profesora było usamodzielnienie
i utworzenie Wydziału Zarządzania i Informatyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej, które nastąpiło wraz z utworzeniem Akademii Techniczno-Humanistycznej w 2001 roku. Był także inicjatorem i autorem powstania specjalności na kierunku Zarządzanie i Marketing, gdzie opracował program i treści szczegółowe przedmiotów na specjalności Zarządzanie logistyką i jakością, której kierownikiem i opiekunem naukowym był od 2001 roku.

Od początku powstania Wydziału brał udział w ciągłym doskonaleniu nauczania na kierunku Zarządzanie i Marketing i Zarządzanie. Był inicjatorem wprowadzenia przedmiotów, które są współcześnie istotne w kształceniu menedżerów
o nowoczesnym myśleniu. Przedmioty te to: zarządzanie logistyczne, zarządzanie jakością, zarządzanie ochroną środowiska.

W procesie dydaktycznym od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie wykładowe, z następujących przedmiotów: zarządzanie logistyczne, logistyka, przedsiębiorczość oraz zarządzanie projektami. Do prowadzonych przedmiotów opracował programy szczegółowe. Prowadzi także od lat seminaria dyplomowe i prace dyplomowe.

Do tej pory wypromował ponad 800 prac magisterskich, inżynierskich
i licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing i Zarządzanie.

Za szczególne osiągnięcie Profesora należy uznać przygotowanie wniosku i całej dokumentacji związanej z możliwością  nadania przez Centralną Komisję ds. Tytułów i Stopni Naukowych praw doktoryzowania w dziedzinie Nauk Ekonomicznych
i dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu dla Wydziału Zarządzania i Informatyki.

Profesor Ryszard Barcik posiada także dorobek w kształceniu kadr naukowych. Obecnie wypromował ośmiu doktorów nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

Podkreśleniem aktywności w dydaktyce jest działalność publikacyjna, której efektem było wydanie 2 skryptów i kilku referatów opublikowanych
w materiałach konferencyjnych, dotyczących problematyki dydaktycznej.

W 2012 r. został nadany Profesorowi tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od tego roku pracuje na Akademii Techniczno-Humanistycznej na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2008 do 2016 roku pełnił zaszczytną funkcję Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Obecnie, prof. Ryszard Barcik w działalności naukowej koncentruje się m. in. na zagadnieniach Przemysłu 4.0. Pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania ATH oraz przewodniczącego X Jubileuszowej Konferencji Naukowej pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku.

Czytaj więcejX Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”

International Business - nowa specjalność na kierunku Zarządzanie

Od roku akademickiego 2018/2019 na kierunku Zarządzanie, studiach stacjonarnych II stopnia, realizowanych w całości w języku angielskim (Management), zostanie uruchomiona nowa specjalność International Business. Uruchomienie tej specjalności podyktowane jest modyfikacją oferty dydaktycznej, w celu dostosowania jej do preferencji kandydatów na studia oraz realiów współczesnej gospodarki. Specjalność International Business wpisana jest także w realizację przez Akademię Techniczno-Humanistyczną projektu pt. „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Warto również dodać, że w/w studia, prowadzone w języku angielskim, w kwietniu 2018 r. zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością”, nadanym przez Fundację Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego oraz certyfikatem nadzwyczajnym „Laur Europejski”, za wdrożenie zaawansowanych rozwiązań programowych, ukierunkowanych na umiędzynarodowienie kształcenia oraz rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi.

Na specjalności International Business studenci będą realizować następujące przedmioty: Economic analysis in enterprise, International business models, Business contracts, Business environment in V4 countries, Alternative dispute resolutions in business, Management of international companies, Talent management in enterprises oraz Lobbying in business.

Studia na kierunku Zarządzanie i specjalności International Business skierowane są do studentów wszystkich kierunków studiów, zarówno polskich studentów, jak i zagranicznych, przyjeżdżających do Akademii w ramach wymiany międzynarodowej.

Dyplom ukończenia specjalności International Business w języku angielskim będzie nie tylko potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania, ale także kompetencji językowych, co niewątpliwie będzie dodatkowym atutem dla potencjalnych pracodawców. 

 

dr Marcin Jakubiec, dr Agnieszka Barcik, dr Piotr Dziwiński

(Katedra Zarządzania)

 

 

Certyfikat „Studia z Przyszłością” dla kierunku Zarządzanie/ Management, studia II stopnia

W dniu 9 kwietnia 2018 roku, w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej koło Warszawy, miała miejsce uroczysta gala wręczenia certyfikatów „Studia z Przyszłością”, nadawanych przez Fundację Rozwoju
Edukacji Szkolnictwa Wyższego. W tym roku certyfikat został przyznany kierunkowi Zarządzanie/ Management, studia II stopnia, realizowanemu w języku angielskim. Oprócz certyfikatu „Studia z Przyszłością”, który został przyznany za wyróżniającą się nowoczesnością koncepcję kształcenia, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy, kierunek ten został nagrodzony Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Europejski” za wdrożenie zaawansowanych rozwiązań programowych, ukierunkowanych na  umiędzynarodowienie kształcenia oraz rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi. W uroczystości wręczenia certyfikatów udział wzięli Kierownik Katedry Zarządzania, Koordynator Kierunku Zarządzanie, prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik oraz dr Piotr Dziwiński.

Profesor Ryszard Barcik podziękował zespołowi, który pod jego kierownictwem przygotował wniosek o certyfikację. Zespół tworzyli dr Agnieszka Barcik, dr Piotr Dziwiński oraz dr Marcin Jakubiec.

Kierunek Zarządzanie/Management, studia II stopnia, realizowany w całości w języku angielskim, został uruchomiony w Akademii Techniczno – Humanistycznej w 2014 roku. W ramach kierunku, który oparł swoją ofertę na nowoczesnych programach nauczania, uwzględniających aktualne trendy na rynku pracy, kształcą się zarówno studenci polscy jak i zagraniczni.