Historia Wydziału

Początki istnienia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej sięgają 1969 roku. Najpierw był to punkt konsultacyjny Politechniki Łódzkiej, który kształcił na potrzeby przemysłu włókienniczego. Nieco później przekształcił się w Filię Politechniki Łódzkiej. Wówczas miasto Bielsko-Biała było po Łodzi, drugim co do wielkości ośrodkiem przemysłu włókienniczego w Polsce.

Filia Politechniki Łódzkiej rozpoczęła swoją działalność z dwoma oddziałami wydziałów macierzystej uczelni: Mechanicznym i Włókienniczym. Pierwszym Prorektorem Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w latach 1972-1978 oraz 1981-1987 był prof. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski.

Siedziba Filii znajdowała się wówczas w wydzielonej części gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. Kadrę dydaktyczną stanowili dojeżdżający pracownicy macierzystej uczelni uzupełniani miejscowymi specjalistami z przemysłu i szkolnictwa zawodowego. Proces dydaktyczny oparto o kadrę naukową, programy nauczania Wydziału Włókienniczego oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Pierwsi absolwenci Filii w Bielsku-Białej to inżynierowie włókiennicy i inżynierowie mechanicy przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle włókienniczym i maszynowym.

Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 1991 roku został utworzony w Politechnice Łódzkiej Wydział Organizacji i Zarządzania na bazie dotychczasowego Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Dnia 11 września 1992 roku podjęto decyzję o uruchomieniu oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Pierwszym jego prodziekanem został prof. dr hab. inż. Józef Matuszek.

Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej po 32 latach rozwoju, przekształceniach organizacyjnych (oddziały wydziałów zostały przekształcone w wydziały) otrzymała status samodzielnej uczelni na mocy ustawy sejmowej z dnia 19 lipca 2001 roku. Zgodnie z powyższą Ustawą utworzona została z dniem 01.10.2001 roku Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, której pierwszym Rektorem był prof. dr hab. inż. Marek Trombski. Akademia ma prawo prowadzić badania naukowe i kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i technicznych.

W czasie tworzenia się Akademii Techniczno-Humanistycznej Wydział Organizacji i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Zarządzania i Informatyki (w organizacji od 01.10.2000 roku do 30.05.2001 roku). Usamodzielnienie Uczelni spowodowało powstanie samodzielnego Wydziału Zarządzania i Informatyki na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30.05.2001 roku.

Wydział usamodzielniając się otrzymał prawo nadawania stopnia magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uchwały Senatu weszły w życie 01.10.2001 roku. Funkcję Dziekana Wydziału do 31 sierpnia 2008 roku pełnił dr hab. inż. Ryszard Barcik, prof. ATH . Od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2012 roku Dziekanem Wydziału była dr hab. Ewa Jurczyńska-McCluskey, prof. ATH. Od 1 września 2012 do 30 września 2019 funkcję tę pełnił dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH. Od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku pełniącym obowiązki Dziekana Wydziału była dr Honorata Howaniec. Obecnie funkcję te pełni ponownie dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH.