image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Oferta badawcza Wydziału Zarządzania i Transportu

W dziedzinie nauk społecznych

Zagadnienia z zakresu zarządzania
 • Analiza skuteczności inwestycji transportowych w kontekście spójności społecznej i gospodarczej regionu
 • Analiza i prognozowanie zapotrzebowania na przewozy w obszarach miejskich
 • Analiza tendencji rozwojowych na rynku przewozów towarowych i pasażerskich
 • Audyt logistyczny, audyt systemu jakości
 • Analiza SWOT w zakresie działań logistycznych
 • Optymalizacja poziomów zapasów
 • Dobór koncepcji logistycznych
 • Badanie satysfakcji i lojalności klienta
 • Badanie jakości obsługi klienta
 • Opracowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
 • Opracowanie i wdrażanie systemu HACCP
 • Ocena dojrzałości innowacyjnej i procesowej firmy
 • Zastosowanie technik zarządzania jakością
 • Analiza rynków
 • Badania marketingowe
 • Doradztwo z zakresu możliwości wdrożenia innowacji, komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości w turystyce i rekreacji,
 • Tworzenie i obsługa badań rynku, w zakresie świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych,
 • Doradztwo w zakresie opracowywania biznes-planów
 • Procedury zarządzania zasobami ludzkimi realizowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Controlling ryzyka
 • Kontrola zarządzania
 • Rachunek kosztów działań
 • Zrównoważony koszt wyników (BSC)
 • Zrównoważony rozwój lokalny
 • Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
 • Doradztwo w zakresie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej
Zagadnienia socjologiczne
 • Kobiety na rynku pracy w miastach i obszarach wiejskich
 • Przestrzenie życia kobiet
 • Szanse i bariery włączania niepełnosprawnych do rynku pracy
 • Jednostka i nowe media w społeczeństwie informacyjnym
 • Procesy metropolizacji w regionach policentrycznych
 • Samorząd lokalny a innowacyjność
 • Kształtowanie się klasy metropolitalnej w aglomeracjach
 • Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania migracji młodych ludzi z miast i obszarów wiejskich
 • Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwój kultury politycznej
 • Badania rynku pracy w sektorze usług
 • Tworzenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, firm i instytucji publicznych

W dziedzinie nauk technicznych

Prace pomiarowe

Pomiar drgań mechanicznych z zastosowaniem:

 • 16-kanałowego rejestratora TEAC LX110 o częstotliwości próbkowania (96/48/24/12/6/3/1,5 kHz)
 • 5 trójosiowych czujników drgań ICP (zakres pomiarowy ±4900 m/s2 pk, pasmo przenoszenia (±5%) 1 ÷ 5000 Hz, masa 10,5 g)
 • jednoosiowego czujnika siły ICP typu 206C (zakres pomiarowy 355.86 kN)

Pomiar poziomu dźwięku przy zastosowaniu:

 • całkującego miernika poziomu dźwięku SON-50 (klasa I - PN-EN 61672:2005), czas całkowania do 100 godzin z rozdzielczością 1s, zakres pomiarowy: 20 ÷135 dBA.
 • oprogramowania SON-Monitor

Pomiar stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym z wykorzystaniem:

 • czujników do rejestracji stężenia O3, CO, NOx, HC (zakres pomiarowy/ dokładność pomiaru: O3: 0-0,15 ppm/ 0,005 ppm; CO: 0-25 ppm/ 1 ppm; NOx: 0- 0,5 ppm/ 0,01 ppm ; HC: 0-20 ppm/ 10%)
 • czujników temperatury i wilgotności powietrza
 • przenośnej stacji meteorologicznej do pomiaru prędkości i kierunku wiatru
 • lokalizatora GPS

Pomiar warunków ruchu drogowego (natężenie ruchu, struktura rodzajowa i prędkość pojazdów) z wykorzystaniem 2 radarowych stacji pomiaru ruchu RMTS:

 • 12 stref detekcji
 • częstotliwość pomiaru: 10 Hz
 • interwał rejestracji: 5 - 3600ss
Prace analityczne
 • analiza i modelowanie drgań elektrod zbiorczych elektrofiltrów,
 • analiza i modelowanie dynamiki układów wieloczłonowych, w tym z podatnymi członami,
 • rozwój metody sztywnych elementów skończonych, 
 • wybrane zagadnienia sterowania maszyn, 
 • modelowanie urządzeń typu offshore, 
 • modelowanie ruchu potoków pojazdów, 
 • modelowanie emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów i zużycia paliwa, 
 • analiza i modelowanie stopnia oddziaływania transportu na jakość powietrza w obszarach miejskich w mikro- i mezoskali.