image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Konferencja PRZEMYSŁ 4.0 – WYZWANIA I ROZWIĄZANIA DLA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA - SZCZYRK 2019

 

     

Wydział Zarządzania
i Transportu

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Wydział Zarządzania

Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie

 

Wydział Informatyki
i Zarządzania

Politechniki Wrocławskiej

 

 Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Politechniki Śląskiej

 

przy współudziale:

Katedry Marketingu i Logistyki 
Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (Ukraina),

 

Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodnieńskiego

Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały (Białoruś)

 

ZAPRASZAJĄ NA:

 XI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

PRZEMYSŁ 4.0 – WYZWANIA I ROZWIĄZANIA DLA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA

 

Szczyrk, 28-30 listopada 2019 r.

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach. Zakres tematyczny konferencji, której X edycji odbyło się pod nazwą –WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZADZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, obejmuje koncepcje metodyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności systemów i procesów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam obecnie zmian wynikających z rewolucji 4.0.

Prace i dyskusje będą się odbywać w sesjach plenarnych obejmujących następujące obszary tematyczne:

  -   problemy zarządzania w dobie nowych technologii,

  -   marketing wartości oraz kształtowanie elementów marketingu-mix w erze cyfrowej,

  -   menedżer 4.0 – kompetencje, wiedza i umiejętności,

  -   Internet ludzi, Internet rzeczy, Internet usług, Internet danych – zmiany uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw.

 

https://www.wzit.ath.bielsko.pl/index.php/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/434-konferencja-przemysl-4-0-wyzwania-i-rozwiazania-dla-marketingu-i-zarzadzania

 

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy 2019

Studia podyplomowe Zarządzanie Sportem

Cel studiów:

Podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie sportem” jest wypracowanie w uczestnikach studiów kompetencji menedżerskich przydatnych na dualnym rynku sportowym, podbudowanych wiedzą z zakresu prawa i finansów w sporcie, niezbędną do zajmowania stanowiska menedżera sportowego, a w szczególności:

-          menedżera ds. zarządzania działalnością aren sportowych, centrów oraz obiektów sportowych,

-          menedżera ds. informacji sportowej, współpracującego z dziennikarzami sportowymi,

-          menedżera ds. finansów organizacji sportowej,

-          menedżera ds. marketingu sportowego,

-          menedżera ds. zarządzania eventem sportowym, planującego i organizującego wydarzenia sportowe.

Więcej informacji

Zaproszenie na wykład otwarty

Studia magisterskie na kierunku Transport od semestru letniego 2018/2019

Od lutego 2019 uruchamamiy studia magisterskie na kierunku Transport.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Transport uzyskują tytuł zawodowy magistra. W czasie studiów zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej.    

Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, organizacją ruchu, planowaniem i modernizacją sieci transportu drogowego. Posiadają wiedzę niezbędną do wykorzystania najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w ramach tworzenia zrównoważonych systemów transportowych. Absolwenci kierunku zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach transportowych, sposobów zarządzania bezpieczeństwem oraz kontroli kosztów środowiskowych. Potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy inżynierskie oraz podejmować prace badawcze. Są przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

 

Specjalność Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci poznają metody planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

 Specjalność Transport drogowy

W ramach specjalności Transport drogowy studenci poznają wszechstronnie problemy bezpieczeństwa – od konstrukcji pojazdu, poprzez jego homologację, rozwiązania inżynierii ruchu drogowego aż do wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabywają ponadto umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.