image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”

     

     

1

Katedra Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zorganizowała w dniach 9-11 maja 2018 r. X Jubileuszową Konferencję Naukową pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku, połączoną z obchodami Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki.  

2

Już po raz dziesiąty, teoretycy i praktycy zajmujący się szeroko pojętą tematyką zarządzania, spotkali się, aby dyskutować i wymieniać doświadczenia w zakresie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki, Honorowy Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej, prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński. Prof. Ryszard Barcik, w trakcie uroczystego otwarcia, powitał grono zaszczytnych gości, wśród których znaleźli się m. in. władze rektorskie ATH, oprócz JM Rektora ATH, również prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik, prorektor ds. nauki i finansów, prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk, prorektor ds. studenckich i kształcenia, władze dziekańskie Wydziału Zarządzania i Transportu ATH, rektorzy seniorzy: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska oraz prof. dr hab. Jerzy Rokita, dr h.c., Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, urzędujący rektor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, jak również profesorowie: prof. dr hab. Henryk Bieniok, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, prof. dr hab. inż. Lech Bukowski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, prof. PŚl. dr hab. inż. Henryk Dźwigoł, Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Feliks, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, prof. PŚ. dr hab. inż. Marek Roszak, Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań w Warszawie oraz prof. dr hab. Tadeusz Wawak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Konferencja zgromadziła również szerokie grono młodych pracowników nauki, reprezentujących różne ośrodki naukowo-dydaktyczne z kraju, przedstawicieli gospodarki, samorządu, jak również gości z zagranicy.

3

Obszary tematyczne konferencji koncentrowały się wokół: zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmian, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym, zarządzania ryzykiem, zarządzania logistycznego, zarządzania jakością, nowoczesnych metod zarządzania oraz przedsiębiorczości i innowacyjności. W trakcie dwóch dni zorganizowano trzy sesje plenarne oraz sesję plakatową. W trakcie jednej z sesji plenarnych obchodzony był Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Sesję poprowadził i przedstawił życiorys Jubilata prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Dźwigoł z Politechniki Śląskiej. Wykład jubileuszowy pt. „Profesor i studenci w świecie wartości” wygłosiła Pani prof. dr hab. Krystyna Lisiecka. Zgromadzeni goście życzyli Dostojnemu Jubilatowi zdrowia i dalszej pomyślności na kolejne lata życia.

Nauka, dyskusja, miłe towarzystwo, to atrybuty konferencji wymieniane najczęściej przez jej uczestników. Kolejna edycja konferencji odbędzie się za 2 lata – w 2020 roku.  

 

dr Marcin Jakubiec

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

4

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

 

Urodził się 4-ego lutego 1948 roku w Rychwałdku k/Żywca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1972 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga w specjalności metaloznawstwo i obróbka  cieplna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w nowo organizowanym Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, jako nauczyciel akademicki, gdzie awansował kolejno od stanowiska asystenta stażysty do adiunkta włącznie, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. Dwunastoletni okres pracy w Politechnice Śląskiej ukształtował początkową, naukową
i zawodową sylwetkę profesora Ryszarda Barcika jako nauczyciela akademickiego, o bogatym zasobie ugruntowanej wiedzy w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, materiałoznawstwa, technologii metali, krystalografii oraz metodyki badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych badań strukturalnych, metalograficznych, fizycznych i mechanicznych. W okresie tym rozpoczął również działalność naukową i dydaktyczną z elementów wiedzy o przepływach materiałów, które później stały się podstawą działalności naukowej z zakresu zarządzania logistycznego. Prof. Ryszard Barcik wniósł duży wkład pracy przy wdrażaniu nowej tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych oraz w projektowaniu stanowisk badawczych. Umiejętnie łączył działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną z rozwijaniem współpracy o charakterze technologicznym i ekspertyzowym z zakładami przemysłowymi wdrażającymi wyniki Jego prac. W 1973 roku odbył 6-cio miesięczny staż naukowy w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach ukierunkowany na pogłębienie wiedzy w zakresie rentgenografii strukturalnej i dyfrakcji elektronowej.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 roku broniąc pracę doktorską pt. „Wpływ modyfikowania i obróbki cieplnej na strukturę i własności średniostopowych chromowo-molibdenowych stali narzędziowych do pracy na gorąco”. Pracę tę oparł na badaniach między innymi w Hucie Baildon
w Katowicach.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych kontynuował prace związane z praktycznymi aspektami doboru i przepływów materiałowych na narzędzia do obróbki plastycznej metali. 1-go października 1984 r. w wyniku porozumienia stron został przeniesiony służbowo do Instytutu Mechaniczno-Konstrukcyjnego Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, gdzie pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Materiałowej.

Po zmianie miejsca pracy kontynuował badania naukowe związane
z kształtowaniem jakości mikrostruktury stali narzędziowych głównie poprzez modyfikację procesów krystalizacji pierwotnej dla podwyższenia trwałości narzędzi. Wyniki tych badań były przedmiotem opracowań technologicznych i wdrożeń wykonanych na konkretne zlecenia przemysłu. Prace zmierzające do zastosowania materiałów narzędziowych były prowadzone przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Metalurgii Żelaza, Fabryką Samochodów Małolitrażowych, Zakładami Elektrycznymi „Celma”, Walcownią Metali „Dziedzice”, Hutą Baildon oraz WSK „PZL Świdnik”. Badania te były wykonywane w ramach celu wdrożeniowego A.146 CPBR 2.4. dotyczącego „opracowania i wdrożenia antyimportowych materiałów narzędziowych oraz technologii wytwarzania narzędzi do przetwórstwa aluminium i jego stopów”, a także jako własne prace badawcze. Efektem tych ostatnich prac było wdrożenie w WSK „PZL Świdnik” modyfikowanych stali narzędziowych do pracy na gorąco i uzyskanie pięciokrotnego wzrostu trwałości matryc w stosunku do gatunków stali stosowanych do tej pracy. Ocena uzyskanych efektów znalazła wyraz w przyznaniu w 1990 roku Zespołowej Nagrody stopnia trzeciego za „opracowanie podstaw teoretycznych i technologii nowych stali o podwyższonej trwałości” przez Ministra Edukacji Narodowej.

Po przejściu do pracy w Politechnice Łódzkiej — Filia w Bielsku-Białej kontynuuje swoje zainteresowania naukowe i w szerokim zakresie wykorzystuje nabyte już doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. W latach 1990-1992 opracował koncepcję i był organizatorem Katedry Inżynierii Materiałowej w tej Uczelni, a następnie przez 2 lata pełnił obowiązki jej kierownika.

W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie „inżynieria materiałowa” po obronie na Politechnice Śląskiej kolokwium habilitacyjnego na temat „Oddziaływanie mikrostruktury stali WCLV i WLV na trwałość narzędzi do pracy na gorąco”. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego przeszedł do pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, gdzie objął kierownictwo, początkowo Katedry Towaroznawstwa, a obecnie Katedry Zarządzania, ponadto powierzono mu funkcję Prodziekana tego Wydziału. W 1996 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na w/w Wydziale. Od 1999 roku pełnił z mianowania funkcję Dziekana (organizatora), a od 2002 roku utworzył i został wybrany na Dziekana Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej, pełniąc tą funkcję do 2008 r.

W latach 2008-2012 był Członkiem Komisji ds. organizacyjnych i legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W 2009 roku przyjął Honorowe Członkostwo Business Center Club. Od 2010 roku jest Honorowym Członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Od chwili uzyskania stopnia doktora habilitowanego zainteresowania prof. R. Barcika koncentrowały się w dziedzinie zarządzania logistycznego i zarządzania jakością. W tym celu utworzył Zakład Logistyki i Jakości, w którym realizowane są badania z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach oraz zarządzania systemami jakości.

Dorobek naukowo-badawczy jaki osiągnął w całym akademickim okresie pracy obejmuje ponad 340 pozycji. Na dorobek ten składają się m. in.: 33 książki, 90 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 95 prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych oraz 76 prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki przemysłowej.

Osiągnięcia naukowe prof. Ryszarda Barcika można także powiększyć o udział w 35 komitetach i radach programowych krajowych konferencji i sympozjów naukowych.

Do powyższego dorobku można dołączyć również ponad 30 recenzji, w tym recenzję wniosku profesorskiego, 4 recenzje prac habilitacyjnych, 8 recenzji prac doktorskich oraz wiele recenzji książek, monografii, skryptów, artykułów i prac badawczych. Ponadto zrecenzował ponad 900 prac dyplomowych magisterskich, inżynierskich i licencjackich na kierunku „Zarządzanie i Marketing” i „Zarządzanie”.

W kształtowaniu naukowej i zawodowej sylwetki Profesora ważną rolę spełniły staże naukowe, szczególnie zagraniczne: University of Houston USA, Jackson State University USA MIT, Cambridge USA, Yale University USA.

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i obszarze zarządzania został wyróżniony 30-krotnie nagrodami J.M. Rektora Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w roku 2000 został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2001 roku otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi w dowód uznania wybitnego wkładu pracy na rzecz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, a w 2011 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W 2010, 2011, 2014, 2015 oraz 2016 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Indywidualną Stopnia Drugiego za Osiągnięcia Organizacyjne, jako rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W 2016 r. otrzymał odznakę Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Obok aktywności naukowo-badawczej prowadził systematycznie działalność na rzecz dydaktyki. Jednym ze szczególnych osiągnięć Profesora było usamodzielnienie
i utworzenie Wydziału Zarządzania i Informatyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej, które nastąpiło wraz z utworzeniem Akademii Techniczno-Humanistycznej w 2001 roku. Był także inicjatorem i autorem powstania specjalności na kierunku Zarządzanie i Marketing, gdzie opracował program i treści szczegółowe przedmiotów na specjalności Zarządzanie logistyką i jakością, której kierownikiem i opiekunem naukowym był od 2001 roku.

Od początku powstania Wydziału brał udział w ciągłym doskonaleniu nauczania na kierunku Zarządzanie i Marketing i Zarządzanie. Był inicjatorem wprowadzenia przedmiotów, które są współcześnie istotne w kształceniu menedżerów
o nowoczesnym myśleniu. Przedmioty te to: zarządzanie logistyczne, zarządzanie jakością, zarządzanie ochroną środowiska.

W procesie dydaktycznym od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie wykładowe, z następujących przedmiotów: zarządzanie logistyczne, logistyka, przedsiębiorczość oraz zarządzanie projektami. Do prowadzonych przedmiotów opracował programy szczegółowe. Prowadzi także od lat seminaria dyplomowe i prace dyplomowe.

Do tej pory wypromował ponad 800 prac magisterskich, inżynierskich
i licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing i Zarządzanie.

Za szczególne osiągnięcie Profesora należy uznać przygotowanie wniosku i całej dokumentacji związanej z możliwością  nadania przez Centralną Komisję ds. Tytułów i Stopni Naukowych praw doktoryzowania w dziedzinie Nauk Ekonomicznych
i dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu dla Wydziału Zarządzania i Informatyki.

Profesor Ryszard Barcik posiada także dorobek w kształceniu kadr naukowych. Obecnie wypromował ośmiu doktorów nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

Podkreśleniem aktywności w dydaktyce jest działalność publikacyjna, której efektem było wydanie 2 skryptów i kilku referatów opublikowanych
w materiałach konferencyjnych, dotyczących problematyki dydaktycznej.

W 2012 r. został nadany Profesorowi tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od tego roku pracuje na Akademii Techniczno-Humanistycznej na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2008 do 2016 roku pełnił zaszczytną funkcję Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Obecnie, prof. Ryszard Barcik w działalności naukowej koncentruje się m. in. na zagadnieniach Przemysłu 4.0. Pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania ATH oraz przewodniczącego X Jubileuszowej Konferencji Naukowej pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku.